Nieuws

Webinar asbest internetconsultatie regelgeving 23 februari 2021

In het door ons georganiseerde webinar van 23 februari zijn wij dieper ingegaan op het proces van asbestregelgeving en de internetconsultatie. Daarnaast hebben wij de voorgestelde wijzigingen en richtingen in het kort behandeld. Ook hebben wij geprobeerd de mogelijke gevolgen en effecten in kaart te brengen, waarna wij tot slot de gelegenheid hebben geven om vragen te stellen en hebben wij input opgehaald. De presentatie is vanaf nu ook voor iedereen digitaal in te zien via onderstaande link.

Presentatie webinar asbest internetconsultatie regelgeving 23 februari 2021

Mochten er aan de hand van deze presentatie vragen bij u opkomen dan mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

PLM Lab
088 788 1788 (optie 2)

Webinar asbestregelgeving februari 2021

De ontwikkelingen die het asbestwerkveld raken zijn talloos. Soms heel concreet in voorstellen, soms nog globaal als beleidsvoornemens. Er is vanuit de betrokken brancheverenigingen een samenvatting van de meest relevante ontwikkelingen verzonden en tijdens de afgelopen weken door ons georganiseerde 2 webinars is door Udo Waltman uitleg gegeven over deze ontwikkelingen. Omdat het veel (deel) onderwerpen zijn, hebben wij aangeboden om in een korte digitale sessie bijgepraat te worden. Op hoofdlijnen zijn de deelnemers meegenomen in de diverse lopende dossiers en is getracht de samenhang weer te geven. De presentatie is vanaf nu ook voor iedereen digitaal in te zien via onderstaande link.

Presentatie webinar Asbestregelgeving februari 2021

Mochten er aan de hand van deze presentatie vragen bij u opkomen dan mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

PLM Lab
088 788 1788 (optie 2)

NEN2990 is gewijzigd

Op 1 augustus heeft NEN een nieuwe versie van ‘NEN2990 Eindbeoordeling na asbestverwijdering’ gepubliceerd. De NEN2990 uit 2012 is daarmee direct komen te vervallen. Het certificatie­schema voor Asbestverwijdering verwijst nu nog naar de versie uit 2012. Zodra deze is aangepast is het verplicht om bij de asbestverwijdering een eindbeoordeling te laten uitvoeren tegen de nieuwe NEN2990. Hou Ascert.nl goed in de gaten zodat u tijdig overschakelt. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • De ‘interim-regeling’ die invulling gaf aan de verplichtingen uit risicoklasse 2A is nu geïntegreerd in de tekst.
 • Gedurende de eindbeoordeling wordt de onderdruk naar 10 Pa en mogelijk in de toekomst naar 5 Pa gebracht. Nu staat er nog 20 Pa, wat niet meer overeenkomt met het certificatieschema. 
 • Nieuw is dat de ventilatievoud van factor 6 naar 0,1-1 teruggedraaid moet worden. Asbestvezels die bij de actieve meting in de lucht worden gebracht blijven dan langer in de lucht hangen, voordat ze in de onderdrukmachine verdwijnen, waardoor ze beter bij de luchtmeting zijn betrokken.
 • Herbruikbare couveusetechnieken, zoals MiniContainment, zijn nu apart opgenomen in de norm. De eisen zijn in grote lijnen hetzelfde als bij containments in risicoklasse 2.
 • De definitie van ‘hechtgebonden’ is aangepast. Asbesthoudend materiaal dat onder intensieve gebruikscondities, zelfs in een besloten ruimte, niet kan leiden tot een asbestconcentratie in de lucht die hoger is dan de grenswaarde of tot verspreiding van asbesthoudend stof in de omgeving noemen we ‘hechtgebonden’. Zoals u weet mag bij de eindbeoordeling niet-hechtgebonden materiaal alleen aanwezig zijn als dit duurzaam is afgeschermd.
 • Zaken die beperkt inspecteerbaar zijn (beperkingen) of niet inspecteerbaar zijn (uitsluitingen) moeten worden beschreven én nu ook worden gefotografeerd en in de rapportage terugkomen. 
 • Pompen voor de luchtmeting hoeven niet langer warm te draaien en er hoeft niet meer te worden gecorrigeerd voor de temperatuur en luchtdruk waarbij de luchtmeting werd gedaan. Het effect hiervan is verwaarloosbaar.
 • NEN2990:2020 mag nu ook voor risicoklasse 1 worden gebruikt. De werkzaamheden hoeven niet onder accreditatie te worden uitgevoerd. Dit betreft een visuele inspectie van de locatie waar het asbest is verwijderd en de directe omgeving daar omheen.
 • Nieuw is dat vegetatie die de buiteninspectie hindert moet zijn verwijderd tot één meter uit de gevel. Hoe om te gaan met bijvoorbeeld klimop die tegen de gevel groeit is niet beschreven. 
 • De regel dat ‘boven 90% relatieve luchtvochtigheid’ geen luchtmetingen kunnen worden gedaan is vervallen. De reden is dat in een groot gedeelte van Nederland de relatieve luchtvochtigheid regelmatig groter is dan 90%. Men gaat nu uit van ‘meer dan 10% hoger dan de omgeving’. Dat zou dan wijzen op dat het containment is natgemaakt. In een containmentwordt het gebied dan afgekeurd. In een kruipruimte is de luchtvochtigheid ‘van nature’ al hoger dan de omgeving. Bij meer dan 10% verschil met de omgeving komen de luchtmetingen te vervallen. 
 • In een kruipruimte waarbij gesaneerd is in risicoklasse 2A moeten kleefmonsters worden genomen. Het is niet duidelijk of dat ook moet in een kruipruimte zonder verharde ondergrond (van leidingen, goten e.d.). Deze vraag is bij NEN neergelegd en wordt mogelijk in een correctieblad beantwoord.
 • Bodemmonsters in kruipruimten en buiten bij risicoklasse 2A zijn niet langer verplicht. Na sanering van niet-hechtgebonden materialen en een onverharde ondergrond mág het natuurlijk wel en is het meestal ook aan te bevelen.
 • Het ‘inkaderen’ met kleefmonsters bij risicoklasse 2A is vervallen. Als het analyseresultaat van de kleefmonsters valt in de categorie + of ++ wordt altijd afgekeurd.
 • Als bij de luchtmeting blijkt dat de filters overbeladen zijn én de oorzaak daarvan is niet weg te nemen door de saneerder, dan mag de luchtmeting opnieuw gedaan worden. Voorheen mocht dat bij risicoklasse 2 met een lager debiet en gedurende 90 minuten. Nu mag dat met 60 minuten, waardoor de uitloop korter is geworden.
 • De verstrekte rapportage hoeft volgens versie 2020 niet langer te worden ondertekend en mag ook digitaal worden verstrekt. 


Bovenstaande lijst is niet compleet. Kleinere wijzigingen zoals verplichte elementen in de rapportage voert PLM Lab natuurlijk door zonder dat u hier omkijken naar heeft.   

Helaas bevat de nieuwe norm ook nog onderdelen die onduidelijk of vrij interpreteerbaar zijn. De komende weken verwachten we dan ook nog aanpassingen en interpretaties vanuit de betrokken instanties. Ondertussen zullen wij ons best doen om daar een goede invulling aan te geven.

Rob Arzoni
RA@PLMLab.nl

Aangepast beleid omtrent Coronavirus

Vanwege het Coronavirus hebben ook wij maatregelen moeten treffen om verspreiding te voorkomen.

Belangrijk om te weten
Coronavirussen verspreiden zich van mens naar mens.
Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven, zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal, glas of andere spullen.

Wij werken regelmatig in woningen waar we in contact komen met mensen uit de verhoogde risicogroep.

Wij volgen de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM. Daarnaast hebben wij de passende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen.

Wij proberen onze medewerkers Buitendienst klussen zo dicht mogelijk bij huis te geven. Hierdoor kan het zijn dat wij in bepaalde regio’s minder klussen kunnen aannemen. Ook kunnen wij geen garantie bieden op spoed uitslagen. Wij blijven onze uiterste best doen om de beste service te kunnen die de omstandigheden toestaan. Ook blijven wij telefonisch en via de mail bereikbaar. Neem gerust contact met ons op zodat we in overleg tot een passende oplossing kunnen komen.

De toekomst van het asbeststelsel

Het asbeststelsel verandert voortdurend. Tamara van Ark (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schreef een brief aan de kamer over de meest recente ontwikkelingen. We vatten de brief hieronder voor u samen, maar hij is ook na te lezen via de website van de Rijksoverheid.

Brief aan de Tweede Kamer over ontwikkelingen rondom het asbeststelsel

De risico’s van asbest mogen niet worden onderschat. Het verwijderen van asbest moet dan ook veilig gebeuren op een manier waarbij de gezondheid en veiligheid van werknemers voorop staat. Er moet goed gekeken worden naar de risico’s van asbestblootstelling. De staatssecretaris stelt dat asbestverwijdering niet onnodig duur en complex moet zijn. Het stelsel moet voldoende wendbaarheid en flexibiliteit bieden als het gaat om goedkopere en effectievere methodes om asbest te saneren, zonder veiligheid en bescherming uit het oog te verliezen.

De kamer is in de brief geïnformeerd over o.a. de volgende punten:
• Validatie en Innovatiepunt (VIP),
• SMArt: nieuwe stijl
• Vertegenwoordiging asbestveld
• Koppeling van certificatievereiste aan type asbesttoepassing,
• Eindbeoordeling

Validatie en innovatiepunt (VIP)
De validatiecommissie (pilotcommissie) SCi 547 wordt opgeheven. In de plaats hiervoor komt het VIP, dat snel en eenduidig oordeel kan geven over validaties en innovatieve werkmethoden. Het VIP zal de staatssecretaris adviseren over de toelating van deze nieuwe werkmethoden. De kerntaak bestaat uit het beoordelen van verzoeken tot landelijke validatie van nieuwe/innovatieve verwijderingsmethoden. Ook zullen zij de al in gebruik genomen verwijderingsmethoden beoordelen (die tot nu toe alleen op projectniveau zijn gevalideerd).

Het VIP zal, naast een secretaris en een compact ondersteuningsbureau, bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en een pool van meerdere experts. Als toezichthouder en handhaver voor de arboregelgeving zal de Inspectie SZW een onafhankelijke toets uitvoeren op het VIP-advies.

SMArt nieuwe stijl
SMArt is een instrument dat staat voor StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek. Het huidige SMArt is verouderd; daarom wordt ingezet op de bouw van een nieuw instrument. De Staatssecretaris streeft ernaar dat eind 2020 SMArt nieuwe stijl operationeel is. Het instrument is meer risicogestuurd en geeft nauwkeurig de stand van wetenschap en techniek weer door de koppeling met de TNO-database. De onafhankelijke rol van TNO hierin is van groot belang, daarom zal met TNO een convenant worden gesloten waarin deze rol geduid wordt.

Vertegenwoordiging asbestveld
De stichting Ascert beheert (op verzoek van SZW) certificatieschema’s op het gebied van asbest. Deze zijn door SZW in de Arboregeling verplicht gesteld. Ascert biedt de deskundigen van belanghebbende partijen de gelegenheid om bij te dragen aan de inhoud van de schema’s. De staatssecretaris wil hierbij een meer evenredige belangenvertegenwoordiging.

Dit heeft ertoe geleid dat het CCvD en de werkkamers binnen Ascert opnieuw zijn ingericht met andere belangenvertegenwoordigers. Opvallend is dat de laboratoria- en inspectie-instellingen niet langer zijn vertegenwoordigd.

Koppeling van certificatievereiste aan type asbesttoepassing
Op dit moment is certificering verplicht bij de verwijdering van asbest in risicoklasse 2. In risicoklasse 1 gelden ook strenge, algemenere regels, maar certificatie is niet vereist. In de toekomst moet de verplichting van een certificaat niet langer afhankelijk zijn van de risicoklasse, maar van het soort toepassing waarmee men werkt. Zo worden de asbesttoepassingen en de inherente risico’s die bij de betreffende toepassing horen leidend.

Als een verwijderaar risicovolle toepassingen weghaalt, maar door een innovatieve werkwijze de blootstelling toch onder de grenswaarde kan brengen kan het werk (na validatie) in risicoklasse 1 worden uitgevoerd. Volgens de huidige regels vervalt dan de eis om onder certificering te werken.

Eindbeoordeling
De eisen rondom de eindbeoordeling worden meer gericht op het risico en type van de verwijderde toepassing. TNO heeft geadviseerd om bij saneringen die binnen plaatsvinden en niet (kunnen) leiden tot hoge vezelemissies, geen luchtmetingen meer te doen, maar uitsluitend een visuele eindbeoordeling.

Overwogen is om bij de eindbeoordeling na amfiboolsaneringen (klasse 2A) met een laag risico de toetswaarde van 2000 vezels/m3 te verhogen naar 10.000 vezels/m3. Deze aanpassing wordt niet doorgevoerd.

Zit u met vragen over asbest of bent u op zoek naar meer informatie over eindmetingen? Neem dan contact met ons op!

PLM: de asbestdeskundige op locatie

PLM heeft de ambitie om een hoog serviceniveau te bieden. Dat is zeer succesvol gebleken waardoor we het aantal inspecteurs, alleen al dit jaar, meer dan verdubbeld hebben. En we blijven verder groeien zodat we zowel alle bestaande klanten als alle nieuwe klanten kunnen bedienen. We maken het ons daarbij niet gemakkelijk: we kiezen voor inspecteurs met ervaring, mensen die het ‘snappen’.

PLM wil met kennis en kunde uw werkzaamheden kunnen beoordelen. Nieuwe medewerkers worden opgeleid door onze ervaren krachten zodat wij in de gehele linie de beste kennis en kwaliteit kunnen leveren. Tevens biedt PLM zijn medewerkers de kans om zelf ook het certificaat Asbestdeskundige (Sc570) te halen. Een uitgebreide blik op het gehele asbestspeelveld om het algemene kennis niveau nog verder te verhogen. Hiermee leven wij naar ons motto: PLM, de asbestdeskundige op locatie!