NEN2990 is gewijzigd

Op 1 augustus heeft NEN een nieuwe versie van ‘NEN2990 Eindbeoordeling na asbestverwijdering’ gepubliceerd. De NEN2990 uit 2012 is daarmee direct komen te vervallen. Het certificatie­schema voor Asbestverwijdering verwijst nu nog naar de versie uit 2012. Zodra deze is aangepast is het verplicht om bij de asbestverwijdering een eindbeoordeling te laten uitvoeren tegen de nieuwe NEN2990. Hou Ascert.nl goed in de gaten zodat u tijdig overschakelt. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • De ‘interim-regeling’ die invulling gaf aan de verplichtingen uit risicoklasse 2A is nu geïntegreerd in de tekst.
 • Gedurende de eindbeoordeling wordt de onderdruk naar 10 Pa en mogelijk in de toekomst naar 5 Pa gebracht. Nu staat er nog 20 Pa, wat niet meer overeenkomt met het certificatieschema. 
 • Nieuw is dat de ventilatievoud van factor 6 naar 0,1-1 teruggedraaid moet worden. Asbestvezels die bij de actieve meting in de lucht worden gebracht blijven dan langer in de lucht hangen, voordat ze in de onderdrukmachine verdwijnen, waardoor ze beter bij de luchtmeting zijn betrokken.
 • Herbruikbare couveusetechnieken, zoals MiniContainment, zijn nu apart opgenomen in de norm. De eisen zijn in grote lijnen hetzelfde als bij containments in risicoklasse 2.
 • De definitie van ‘hechtgebonden’ is aangepast. Asbesthoudend materiaal dat onder intensieve gebruikscondities, zelfs in een besloten ruimte, niet kan leiden tot een asbestconcentratie in de lucht die hoger is dan de grenswaarde of tot verspreiding van asbesthoudend stof in de omgeving noemen we ‘hechtgebonden’. Zoals u weet mag bij de eindbeoordeling niet-hechtgebonden materiaal alleen aanwezig zijn als dit duurzaam is afgeschermd.
 • Zaken die beperkt inspecteerbaar zijn (beperkingen) of niet inspecteerbaar zijn (uitsluitingen) moeten worden beschreven én nu ook worden gefotografeerd en in de rapportage terugkomen. 
 • Pompen voor de luchtmeting hoeven niet langer warm te draaien en er hoeft niet meer te worden gecorrigeerd voor de temperatuur en luchtdruk waarbij de luchtmeting werd gedaan. Het effect hiervan is verwaarloosbaar.
 • NEN2990:2020 mag nu ook voor risicoklasse 1 worden gebruikt. De werkzaamheden hoeven niet onder accreditatie te worden uitgevoerd. Dit betreft een visuele inspectie van de locatie waar het asbest is verwijderd en de directe omgeving daar omheen.
 • Nieuw is dat vegetatie die de buiteninspectie hindert moet zijn verwijderd tot één meter uit de gevel. Hoe om te gaan met bijvoorbeeld klimop die tegen de gevel groeit is niet beschreven. 
 • De regel dat ‘boven 90% relatieve luchtvochtigheid’ geen luchtmetingen kunnen worden gedaan is vervallen. De reden is dat in een groot gedeelte van Nederland de relatieve luchtvochtigheid regelmatig groter is dan 90%. Men gaat nu uit van ‘meer dan 10% hoger dan de omgeving’. Dat zou dan wijzen op dat het containment is natgemaakt. In een containmentwordt het gebied dan afgekeurd. In een kruipruimte is de luchtvochtigheid ‘van nature’ al hoger dan de omgeving. Bij meer dan 10% verschil met de omgeving komen de luchtmetingen te vervallen. 
 • In een kruipruimte waarbij gesaneerd is in risicoklasse 2A moeten kleefmonsters worden genomen. Het is niet duidelijk of dat ook moet in een kruipruimte zonder verharde ondergrond (van leidingen, goten e.d.). Deze vraag is bij NEN neergelegd en wordt mogelijk in een correctieblad beantwoord.
 • Bodemmonsters in kruipruimten en buiten bij risicoklasse 2A zijn niet langer verplicht. Na sanering van niet-hechtgebonden materialen en een onverharde ondergrond mág het natuurlijk wel en is het meestal ook aan te bevelen.
 • Het ‘inkaderen’ met kleefmonsters bij risicoklasse 2A is vervallen. Als het analyseresultaat van de kleefmonsters valt in de categorie + of ++ wordt altijd afgekeurd.
 • Als bij de luchtmeting blijkt dat de filters overbeladen zijn én de oorzaak daarvan is niet weg te nemen door de saneerder, dan mag de luchtmeting opnieuw gedaan worden. Voorheen mocht dat bij risicoklasse 2 met een lager debiet en gedurende 90 minuten. Nu mag dat met 60 minuten, waardoor de uitloop korter is geworden.
 • De verstrekte rapportage hoeft volgens versie 2020 niet langer te worden ondertekend en mag ook digitaal worden verstrekt. 


Bovenstaande lijst is niet compleet. Kleinere wijzigingen zoals verplichte elementen in de rapportage voert PLM Lab natuurlijk door zonder dat u hier omkijken naar heeft.   

Helaas bevat de nieuwe norm ook nog onderdelen die onduidelijk of vrij interpreteerbaar zijn. De komende weken verwachten we dan ook nog aanpassingen en interpretaties vanuit de betrokken instanties. Ondertussen zullen wij ons best doen om daar een goede invulling aan te geven.

Rob Arzoni
RA@PLMLab.nl

Deel dit bericht:

Recent nieuws

Webinar asbest internetconsultatie regelgeving 23 februari 2021

In het door ons georganiseerde webinar van 23 februari zijn wij dieper ingegaan op het proces van asbestregelgeving en de internetconsultatie. Daarnaast hebben wij de voorgestelde wijzigingen en richtingen in het kort behandeld. Ook hebben wij geprobeerd de mogelijke gevolgen en effecten in kaart te brengen, waarna wij tot slot de gelegenheid hebben geven om […]
lees meer

Webinar asbestregelgeving februari 2021

De ontwikkelingen die het asbestwerkveld raken zijn talloos. Soms heel concreet in voorstellen, soms nog globaal als beleidsvoornemens. Er is vanuit de betrokken brancheverenigingen een samenvatting van de meest relevante ontwikkelingen verzonden en tijdens de afgelopen weken door ons georganiseerde 2 webinars is door Udo Waltman uitleg gegeven over deze ontwikkelingen. Omdat het veel (deel) onderwerpen zijn, hebben wij […]
lees meer

NEN2990 is gewijzigd

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De ‘interim-regeling’ die invulling gaf aan de verplichtingen uit risicoklasse 2A is nu geïntegreerd in de tekst. Gedurende de eindbeoordeling wordt de onderdruk naar 10 Pa en mogelijk in de toekomst naar 5 Pa gebracht. Nu staat er nog 20 Pa, wat niet meer overeenkomt met het certificatieschema.  Nieuw is […]
lees meer